Idioma activo    Cambiar idioma a Español    Cambiar idioma a Catalan    Cambiar idioma a Éuscaro    Cambiar idioma a Inglés
SOLICITUDE DE NOVO SUBMINISTRO ELÉCTRICO PARA CLIENTES NON CONECTADOS Á REDE
Esta solicitude de novo subministro terá carácter meramente informativo. A nosa empresa porase en contacto con vostede nos próximos días para presentarlle unha oferta económica personalizada, a través de e-correo electrónico ou correo ordinario.

Unha vez aceptado o devandito orzamento será cando podamos finalizar coa nosa empresa o contrato de subministración de enerxía eléctrica no punto de subministración e condicións solicitadas.
Para que poida recibir esta información deberá encher o formulario correspondente á potencia que desexe contratar, segundo os grupos que a continuación analízanse.
 
Requirimentos Administrativos para dar de alta un novo punto de subministración:
Licenza Urbanística(de primeira ocupación no caso de vivendas, de uso ou apertura noutros casos).

Título de propiedade ou contrato de aluguer.

Cédula de habitabilidade.

Potencia Normalizada que necesita contratar.

DNI ou NIF.

Referencia Catastral.

CUPS (Código Identificador do seu Punto de Subministración) no suposto de que proveña doutra Comercializadora.

Número da conta corrente ou libreta de aforros pola cal faranse efectivos os pagos dos recibos da enerxía eléctrica.

 
NOTA: Para calquera información adicional sobre tarifas a contratar e tipo de subministración, deben consultar directamente nas nosas oficinas.
 
Electra Alto Miño Comercializadora de Energia S.L.U. Pol. Chan da Ponte, s/n Prc. nº 19, Salvaterra de Miño, Pontevedra 36450 Tel: 986658210 / 900103244 clientes@eamsalvaterra.com